pink petaled flowers inside building

Martes 1 de Xuñio 2021

Este é o primeiro post que poño na páxina web porque penso que é fundamental para entender o concepto de saúde global . Comparto a opinión do autor do artigo , cuxo título xa o dí todo : “ A saúde é unha cuestión de consciencia ”.

Son das que pensa que a mente é moi poderosa ( para o bon e para o malo ) , e coma sempre digo , ás veces traballa por conta propia .

Penso que unha parte fundamental da vida é coñecerse . Coñecerse a nivel físico sendo capaces de recoñecer o que o teu corpo che conta a nivel funcional , sabendo que ás veces precisamos dos doutorados en saúde para que identifiquen o que nos ocorre e tratarnos de ser necesario. Pero principalmente coñecéndonos a nivel emocional . Este último conleva moito traballo , paciencia , tolerancia e moita sinceridade cun mesmo .Temos que saber recoñecer os nosos fallos e tamén as nosas virtudes . Recoñecer as emocións que sentimos e saber canalizalas . É un traballo permanente que temos que facer toda a nosa vida .

A actitude é fundamental para tirar para adiante na vida . Traballar sobretodo as emocións negativas . Non evadirse delas , senon enfrontalas e tratar sempre de buscar o lado bo de cada momento . Por suposto , hai veces no que isto é unha tarefa moi difícil para un só e precisamos de apoio , ben familiar ou ben profesional , pero entón hai que buscalo e aceptar esa necesidade . Sempre quererse un mesmo e , como digo eu , tentar chegar ós cen anos coa mellor saúde posible . ¡Eu espero conseguilo! , pero se non é así que non sexa por non intentalo .

Espero que vos guste o artigo que vos comparto , sacado da revista “ Mi Herbolario ” .

Boa sorte e boa saúde para todos .

https://miherbolario.com/articulos/terapias%20naturales/740/-la-salud-es-una-cuestion-de-consciencia-jose-antonio-sande-martinez-director-de-noray-terapia-flora

Martes 1 de Junio 2021

Este es el primer post que pongo en la página web porque pienso que es fundamental para entender el concepto de salud global . Comparto la opinión del autor del artículo , cuyo título ya lo dice todo : “ La salud es una cuestión de consciencia ”.

Soy de las que piensa que la mente es muy poderosa ( para lo bueno y para lo malo ) , y como siempre digo , a veces trabaja por cuenta propia .

Creo que una parte fundamental de la vida es conocerse . Conocerse a nivel físico siendo capaces de reconocer lo que tu cuerpo te cuenta a nivel funcional , sabiendo que a veces necesitamos de los doctorados en salud para que identifiquen lo que nos ocurre y tratarnos de ser necesario . Pero principalmente conociéndonos a nivel emocional . Este último conlleva mucho trabajo , paciencia , tolerancia y mucha sinceridad con uno mismo .Tenemos que saber reconocer nuestros fallos y también nuestras virtudes . Reconocer las emociones que sentimos y saber canalizarlas . Es un trabajo permanente que tenemos que hacer toda nuestra vida .

La actitud es fundamental para tirar hacia adelante en la vida . Trabajar sobretodo las emociones negativas . No evadirse de ellas , sino enfrentarlas y tratar siempre de buscar el lado bueno de cada momento . Por supuesto , hay veces en lo que esto es una tarea muy difícil para uno solo y necesitamos de apoyo , bien familiar o bien profesional , pero entonces hay que buscarlo y aceptar esa necesidad . Siempre quererse uni mesmo y , como digo yo , intentar llegar a los cien años con la mejor salud posible . ¡Yo espero conseguirlo! , pero si no es así que no sea por no intentarlo .

Espero que os guste el artículo que os comparto , sacado de la revista “ Mi Herbolario ” .

Buena suerte y buena salud para todos .

https://miherbolario.com/articulos/terapias%20naturales/740/-la-salud-es-una-cuestion-de-consciencia-jose-antonio-sande-martinez-director-de-noray-terapia-floral