person in brown jacket and white pants holding umbrella
person in brown jacket and white pants holding umbrella

CATARROS

CATARROS E MÁIS

De toda a vida o inverno e a primaveira foi época de gripes . As veces simplemente hai que pasalas aínda que fagas todo o que poidas por evitalas ou reducir os seus síntomas . Eu son da idea de que non é malo que o corpo pase por algún catarro ou gripe , e máis se o tratamos únicamente con medicina natural . Creo que o corpo ten que traballar algo para mellorar o seu sistema inmunolóxico . Por iso vou falar aquí dalgúns dos xarabes indicados para tratar estas afeccións .

Comezarei polo xarabe Drosínula de A.Voguel .

Eu persoalmente , e a miña familia , levamos tomando deste xarabe dende hai moitos anos e vainos moi ben . Os ingredintes máis

característicos que posúe son a Drosera e a Picea abies ou abeto branco .

A drosera é unha pranta que ten , entre outros , efectos antiespasmódicos , polo que axuda a calmar a tos persistente , seca ou irritativa .

A picea ten efectos antidesconxestionantes e antiinfecciosos .

É por isto que as dúas prantas combinadas actúan positivamente na reducción dos síntomas típicos das gripes e catarros , tales como tos

continua , dor de gorxa , e van axudando ó corpo a eliminar a infección causante da enfermidade .

O seguinte xarabe do que vou falar é a Santasapina de A.Voguel .

Entre os seus ingredintes están a Picea abies (da que xa falei no xarabe anterior ) , mel e concentrado de pera .

O concentrado de pera axuda a aliviar a irritación e o picor da gorxa , e o mel é un fantástico antibiótico e reconstituínte.

Os tres ingredintes combinados actúan estupendamente no tratamento destas enfermidades gripais .


En terceiro lugar teño o Xarabe de pino BIO de Biover .

Este xarabe contén equinacea , tomillo , eucalipto , salvia , propóleo , menta , pino , etc . Como vedes é un xarabe moi completo e actúa

positivamente sobre tódolas partes afectadas por infeccións gripais . Varias das prantas que o compoñen son antibióticas e reconstituíntes ,

tales como a equinácea e o propóleo .

O tomillo pola súa banda é estupendo para as afeccións da gorxa axudando a suavizala en caso de irritación.

A salvia axuda a combatir a infección causante da gripe ou catarro e tamén a eliminar a mucosidade propia destas enfermidades .


E por último , pero non menos efectivo , está o Sundiet BT Plus de Dietisa .


Este xarabe cada vez gústame máis . É moi completo . Está composto , entre outros ingredintes , por llantén , eucalipto , saúco , tomillo ,

fiuncho , malvavisco , equinácea , menta …

O llantén é un fantástico expectorante pulmonar , o que significa que axuda a expulsar o moco dos pulmóns .

O saúco axuda a controlar o avance da infección polo virus da gripe , polo que é estupendo para reducir o tempo da enfermidade no organismo .

O malvavisco actúa como suavizante da gorxa e tamén ten efectos expectorantes , polo que axuda a eliminar mucosidade e alivia a irritación da

gorxa .

Espero que vos parecera interesante o pequeño artigo que escribín . ¡ A coidarse sempre !

CATARROS Y MÁS


De toda la vida el invierno y la primavera fué época de gripes . A veces simplemente hay que pasarlas aúnque hagas todo lo que puedas por evitarlas o reducir sus síntomas . Yo soy de la idea de que no es malo que el cuerpo pase por algún catarro o gripe , y más si lo tratamos únicamente con medicina natural . Creo que el cuerpo tiene que trabajar algo para mejorar su sistema inmunológico . Por eso voy a hablar aquí de algunos de los jarabes indicados para tratar estas afecciones .


Empezaré por el jarabe Drosínula de A.Voguel .

Yo persoalmente , y mi familia , llevamos tomando de este jarabe desde hace muchos años y nos va muy bien . Los ingredientes más característicos que posée son la Drosera yl a Picea abies o abeto blanco .

La drosera es una planta que tiene , entre otros , efectos antiespasmódicos , por lo que ayuda a calmar la tos persistente , seca o irritativa .

La picea tiene efectos antidescongestionantes y antiinfecciosos .

Es por esto que las dos plantas combinadas actúan positivamente en la reducción de los síntomas típicos de las gripes y catarros , tales como

tos continua , dolor de garganta , y van ayudando al cuerpo a eliminar la infección causante de la enfermedad .


El siguiente jarabe del que voy a hablar es la Santasapina de A.Voguel .

Entre sus ingredientes están la Picea abies (de la que ya hablé en el jarabe anterior ) , miel y concentrado de pera .

El concentrado de pera ayuda a aliviar la irritación y el picor de la garganta , y la miel es un fantástico antibiótico y reconstituyente.

Los tres ingredientes combinados actúan estupendamente en el tratamiento de estas enfermedades gripales .


En tercero lugar tengo el Jarabe de pino BIO de Biover .

Este jarabe contiene equinácea , tomillo , eucalipto , salvia , propóleo , menta , pino , etc . Como veis es un jarabe muy completo y actúa

positivamente sobre todas las partes afectadas por infecciones gripales . Varias de las plantas que lo componen son antibióticas y reconstituyentes , tales como la equinácea y el propóleo .

El tomillo por su parte es estupendo para las afecciones de la garganta ayudando a suavizarla en caso de irritación.

La salvia ayuda a combatir la infección causante de la gripe o catarro y también a eliminar la mucosidad propia de estas enfermedades .


Y por último , pero no menos efectivo , está el Sundiet BT Plus de Dietisa .

Este jarabe cada vez me gusta más . Es muy completo . Está compuesto , entre otros ingredientes , por llantén , eucalipto , saúco , tomillo ,

hinojo , malvavisco , equinácea , menta …

El llantén es un fantástico expectorante pulmonar , lo que significa que ayuda a expulsar el moco de los pulmones .

El saúco ayuda a controlar el avance de la infección por el virus de la gripe , por lo que es estupendo para reducir el tiempo de la enfermedad en

el organismo .

El malvavisco actúa como suavizante de la garganta y también tiene efectos expectorantes , por lo que ayuda a eliminar mucosidad y alivia la

irritación de la garganta .

Espero que os pareciera interesante el pequeño artículo que escribí . ¡ A cuidarse siempre !

E MÁIS

CATARROS Y MÁS